مصاحبه با قبولی پزشکی 1400 که یکی از دانش آموزان برتر دبیرستان نگرش نیز بوده.