جزوه شیمی دهم موضوع اصلی این پست است | مباحث شیمی دهم از مباحث مهم در کنکور است. شیمی دهم 8 سوال از کل سوالات شیمی در شامل می شود ، از فصل اول و دوم این کتاب هر کدام 3 سوال و از فصل سوم آن 2 سوال در کنکور مطرح می شود.همچنین این کتاب پیش نیاز کتاب های شیمی یازدهم و دوازدهم است بنابراین مطالعه دقیق و فهمیدن آن بسیار اهمیت دارد. با نگرش همراه باشید

شیمی دهم شامل سه فصل می شود. فصل اول زادگاه الفبای هستی ، فصل دوم ردپای گازها در زندگی و فصل سوم آب ، آهنگ زندگی است. در هر کدام از این فصل ها در مورد مباحث مختلفی مربوط به عناصر و جهان هستی صحبت می شود. مباحث عمده سه فصل شیمی دهم را در زیر می بینید:

مباحث عمده فصل اول شیمی دهم : عنصرها و ایزوتوپ ها، طبقه بندی عنصرها ، عدد آووگادرو و مفهوم مول ، مدل کووانتومی اتم و آرایش الکترونی ،تشکیل پیوند شیمیایی هستند.

مباحث عمده فصل دوم شیمی دهم : هوا کره و اجزای آن ، قانون پایستگی جرم و موازنه معادله واکنش ها ، اکسیدهای فلزی و نافلزی ، نام گذاری برخی ترکیبات و رسم ساختار لوویس آن ها ، قوانین گازها و استوکیومتری واکنش ها هستند.

مباحث عمده فصل سوم شیمی دهم : همراهان ناپیدای آب ، یون های چند اتمی ، محلول ها و غلظتد آن ها ، فرآیند انحلال و عوامل موثر بر انحلال پذیری ، نیروهای بین مولکولی و قطبیت مولکول ها هستند.

در ادامه جزوه جامع و کامل شیمی دهم در اختیار شما قرار گرفته است. میتوانید آن را دانلود کنید و مطالعه کنید.

جزوه شیمی دهم

فصل اول شیمی دهم

در فصل اول بیشتر راجع به عناصر و نحوه پیدایش آن ها صحبت می شود. سوالی که همیشه ذهن بشر را درگیر کرده این است که جهان چگونه به وجود آمده؟ عناصر چگونه تشکیل می شوند؟ پدیده های طبیعی به چه شکل رخ می دهند؟ و …. .

این ها سوالاتی هستند که همواره در ذهن بشر بودند و انسان توانسته تا حدود زیادی با علوم تجربی پاسخ سوالاتش را پیدا کند که در این فصل راجع به برخی از این موارد صحبت میشود.

در این فصل همچنین در مورد عناصر تشکیل دهنده بخش های مختلف سامانه خورشیدی  و مقایسه آن ها با یکدیگرصحبت می شود. در فصل اول شیمی دهم با مفاهیم عنصر ، عدد اتمی ، عدد جرمی ، نماد عناصر ، آنیون و کاتیون ، و نحوه محاسبه عدد اتمی و عدد جرمی آشنا می شوید که در جزوه به صورت مفصل توضیح داده شده است.

همچنین با مفهومی مانند ایزوتوپ به معنی اتم های یک عنصر که شمار نوترون های آن ها با هم متفاوت است  آشنا می شوید . شباهت و تفاوت ایزوتوپ ها نیز مبحث مهمی است. ایزوتوپ ها در عدد اتمی ، تعداد الکترون و خواص شیمیایی با یکدیگر شبیهند. تفاوت ایزوتوپ ها در عدد جرمی ، خواص فیزیکی وابسته به جرم ، میزان فراوانی آن ها در طبیعیت و میزان پایداری آن ها است.

در جزوه شیمی دهم نکات مهم مربوط به ایزوتوپ ها کامل شرح داده شده است.همچنین  در جزوه تمام نکات مربوط به جدول تناوبی و آرایش الکترونی اتم ها به طور مفصل موجود است.

ببینید: جمع بندی شیمی دهم

در فصل دوم این کتاب در مورد هواکره صحبت می شود.هواکره شامل 4 لایه به نام های تروپوسفر،استراتوسفر،مزوسفر وترموسفر است. ویژگی های هر کدام از لایه ها را در جزوه توضیح دادیم .توزیع گازها در هواکره در لایه های مختلف با یکدیگر متفاوت است اما گازهای N2  و O2 در هر 4 لایه حضور دارند. ویژگی گازها را در جزوه به طور مفصل بیان کردیم. بنابراین به طور کلی و مفصل مباحث فصل 2  شیمی دهم که شامل نکاتی که در بالا گفتیم به علاوه اکسیدهای فلزی و نافلزی ،موازنه واکنش ها ، رسم ساختار لوویس واستوکیومتری واکنش ها را در جزوه شیمی دهم در اختیار شما قرار دادیم.

در فصل سوم شیمی دهم در مورد آب کره صحبت می شود.در جزوه به طور مفصل مباحثی مثل یون های تک اتمی و چند اتمی ،محلول ها و غلظت محلول ها،انواع محلول ها ، محاسبه مسائل مربوط به  محلول ها،نیروهای بین مولکولی و قطبیت مولکول ها توضیح داده شده است. غلظت مولی و محاسبه آن از مباحث مهم این فصل است.

به طور کلی تمام نکاتی که برای هر سه فصل شیمی دهم را که نیاز دارید در جزوه بیان شده و نمونه سوالات زیادی حل شده تا در فهمیدن بیشتر مسائل به شما کمک کنیم.

دانلود جزوه شیمی دهم

فصل اول دهم

فصل دوم و سوم