در این ویدیو قصد دارید تا به تقسیم دو رقم بر یک رقم بپردازیم، یکی از موضوعات اصلی همین تقسیم اعداد با ارقام مختلف بر یکدیگر است.

در این ویدیو با ما همراه باشید.