برای ورود به هر کلاس بر روی برنامه مورد نظر کلیک کنید 

تاریخ دهم یازدهم

99/12/9

شنبه

شیمی

دکتر اسفندیاری ساعت 21

ریاضی

مهندس محمودزاده ساعت 21

99/12/10

یکشنبه

ریاضی

مهندس محمودزاده ساعت 21

شیمی

دکتر اسفندیاری ساعت 21

99/12/11

دوشنبه

زیست

دکتر دانشمندی ساعت 21

99/12/12

سه شنبه

فیزیک

مهندس پارسایان ساعت 21:30

99/12/13

چهارشنبه

فیزیک

مهندس پارسایان ساعت 21:30

99/11/14

پنج شنبه

زیست

دکتر دانشمندی ساعت 21