📌پیش ثبت نام انتخاب رشته کنکور 1401

انتخاب مشاور(اختیاری)
قیمت:

همون طور که میدونین انتخاب رشته کنکور سراسری امروزه به عنوان یک چالش مهم برای تمامی داوطلبان کنکور سراسری محسوب می شود.

آشنایی با مراحل انتخاب رشته سراسری و آزاد می تونه در کسب موفقیت نهایی و قبولی در رشته محل دلخواه داوطلب را بسیار کمک كند. بنابراین برای رسیدن به قبولی نهایی باید انتخاب رشته درست و اصولی و با توجه به معیار ها و ملاک های مهم  انجام بشه.

و طبیعتاً فردمتخصص خودش رو هم میخواد كه تو انتخاب رشته تجربه حرف اول رو میزنه.
تیم حرفه ای  واحد مشاور نگرش برای شما یک انتخاب رشته اصولی  بر اساس رتبه  منطبق بر مکانیسم بومی گزینی و سهمیه ها انجام میده .

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ مشاورین ﻣﺘﺨﺼﺺ موسسه نگرش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ، توسط مشاور رصد میشه

آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﯿﺮ، ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﻮن ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻦ ، اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮس دارﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻦ.

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد؟

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﯿﺪﻣﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ، ﻗﻄﺒﯽ ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ای، اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، ، داﻧﺶ آﻣﻮز ، ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶ آﻣﻮز و نظارت و مشورت مشاورین ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮه.

که شامل:

 • كنكور رابشناسيم
 • ترديد در انتخاب رشته و غلبه بر آنها
 • مهمترين مشكلات دانش آموزان در انتخاب رشته و راهکار برای آن
 • شناخت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
 • شناخت مقاطع، دوره هاي تحصيلي
 • آشنايي با شيوه پذيرش دانشجو
 • سهميه ها در پذيرش دانشجو
 • بومي گزيني در كنكور سراسري
 • كارنامه و اجزاي آن
 • فرايند مشاوره علمي انتخاب رشته
 • مراحل انتخاب رشته حضوري
 • مراحل انتخاب رشته غير حضوری

❇ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻪ

 • جلسه اول مشاوره (فیلم آموزشی معرفی رشته ها، فیلم آنلاین راهنمای دفترچه انتخاب رشته)
 • آزمونهای شخصیت شناسی و رغبت سنجی شغلی علمی
 • رزرو و زمان انتخاب رشته حضوری
 • در اختیار قراردادن دفترچه انتخاب رشته
 • انتخاب رشته کامپیوتری
 • مشاوره حضوری
 • بررسی دقیق کارنامه اولیه
 • انتخاب رشته اولیه مختص شما
 • اولویت بندی اولیه انتخای رشته
 • تعیین وقت جلسه مشاوره حضوری
 • مشاوره حضوری

( علاوه بر موارد بالا در تمام مدت  انتخاب رشته شما با مشاورتون در واتس آپ پرسش و پاسخ خواهیدداشت)

پکیج شامل چه مواردی می باشد

ویژیگی پکیج

نام پکیج

*روزانه وشبانه           *غیر انتفاعی

*پیام نور                 * فرهنگیان

*شهریه پرداز        * 4 رشته آزاد تجربی

رشته های اصلی

(تجربی، ریاضی یا انسانی)

A

*روزانه وشبانه           *غیر انتفاعی

*پیام نور                * فرهنگیان

*شهریه پرداز           * 4 رشته آزاد تجربی

رشته اصلی+

زبان یا هنر

B

سوابق تحصیلی

C

پیامدهای انتخاب رشته نا آگاهانه

ممکن است همه ما با افرادی برخورد داشته باشیم که میگویند:

 • اگرفرصت داشتم در رشته تحصیلی دیگری درس میخواندم
 • اشتباه کردم این رشته مناسب من نیست
 • ای کاش می شد یک بار دیگر در کنکور شرکت می کردم
 • اگر دانشگاه نمیرفتم بهتر بود و…
 • عدم رضایت از رشته
 • انگیزش تحصیلی

جهت رزرو انتخاب رشته:

 با شماره 09052834949 تماس بگیرید

معرفی برخی رشته ها

رشته هوا فضا
رشته تغذیه
رشته دامپزشکی
رشته مدیریت بازرگان
رشته مهندسی پزشکی
رشته مهندسی مواد
رشته جامع شناسی
رشته مهندسی نفت
رشته علوم کامپوتر
حسابداری
روابط عمومی
مهندسی شیمی
مهندسی برق
رشته علوم قضایی
رشته روزنامه نگاری
رشته شنوایی سنجی
رشته فیزیوتراپی
مهندسی کشاورزی
رشته ژنتیک
رشته کار درمانی
رشته علوم سیاسی
رشته علوم تربیتی
رشته مهندسی نفت
رشته مامایی
رشته معماری
رشته های کشوری
رشته مکانیک