فرم مشاوره دانش آموز

لطفا نام کلاس تقویتی و نام استاد مربوطه و زمان برگزاری کلاس ها آن را بنویسید(Required)
نام کلاس تقویتی
نام استاد مربوطه
زمان برگزاری کلاس
 
برای افزودن کلاس جدید بر روی + کلیک نمایید

در کدام نوع از آزمونها قدرت عمل بیشتری دارید ؟(Required)
کدام نوع از دروس را بیشتر ترجیح میدهید ؟(Required)